Salı, Temmuz 16, 2024

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda, şirketimizde işlenen her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, birinci maddesin de tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen;

Gerçek Kişi Ofix Müşterilerinin; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme; ilkelerine bağlı olarak işlenmektedir.

Bu kapsamda yapılan veri işlenmeleri amacı ve yasal gereklilikleri aşmamaktadır.

İşlenen kişisel verilerinizin işleme amaçlarına ve aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiği bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası)

. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle.

. İmzalanan sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek, müşterilerle olan ilişkileri yönetmek, mal hizmet alış /satış ve finansal süreçlerini yürütmek, hizmetlerle ilgili bilgi vermek amaçlarıyla; KVKK Madde. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle.

. Talep ve şikayetlerin takibini yapmak, saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, lojistik faaliyetlerini planlamak, müşteri memnuniyeti uygulamalarını yönetmek amaçlarıyla;

KVKK Madde. 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebiyle.

– VUK 229 vd. hükümler çerçevesinde fatura, irsaliye tanzimi, muhasebe kayıtlarının oluşturulması amacı ile.

İletişim bilgileriniz: (Teslimat adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi)

. İmzalanan sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek, müşterilerle olan iletişimi yönetmek, mal hizmet alış /satış ve finansal süreçlerini yürütmek amaçlarıyla; KVKK Madde. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle,

. Lojistik faaliyetlerini icra etmek, satış sonrası destek hizmetlerini yürütmek, işlemlerle ilgili müşteriyi bilgilendirmek amaçlarıyla; KVKK Madde. 5/2-f: ‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması’ hukuki sebebiyle.

. VUK 229 vd. hükümlerince mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile fatura ve irsaliyeye yazılması, tanzim edilen belgelerin tarafınıza ulaştırılması, bu belgelerin arşivlenmesi amacı ile.

Mobil telefon no ve e-mail adresiniz;

. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, mal ve teslimlerde onay, kod alınması, hizmetlerimiz kapsamında tarafınıza ait iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon) tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve şirketimiz duyuruların iletilmesi amacıyla, açık rızanız alınmak koşuluyla.

Müşteri ve üyelik sözleşmeleriniz,

. Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğini yerine getirmek, Mal hizmet alış /satış ve finansal süreçleri yürütmek, alış satış işlemlerinin hukuki altyapısını sağlamak amaçlarıyla,

. Hukuki zeminin oluşturulması Tüketicinin Korunmasında dair düzenlemeler ve mesafeli satış sözleşmelerinin yapılabilmesi amacı ile,

. Madde. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle

Hukuki işlem bilgileriniz;

. Hukuk işlerinin icrasını ve takibini yapmak, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla; KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi ve KVKK Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle,

. Borçlar kanunu, Tüketicinin korunmasına dair mevzuat, mali mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken hukuki yükümlülüklerin yapılması amacı ile,

Finansal bilgileriniz; (vergi numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, banka IBAN numarası, fatura ve e-fatura tarihi, hizmet belge numarası, hizmet ücreti, fatura kayıt numarası, ödeme tarihi, ödeme şekli), ile kimlik ve iletişim bilgileriniz;

. Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Ödeme ve tahsilatların yapılması ve finansal operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Kanunen yetkili kurumlarca istenilen bilgilerin sağlanması amaçlarıyla, KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi, Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle

. Vergi Usul Kanunu 229 vd. fatura, sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bunun kayıt altına alınması vd. mali yükümlülüklerin ifası amacı ile

(TC kimlik bilgisi, Kart hamili adı ve soyadı, kart no, kart güvenlik no, kart son kullanma tarihi ve satın alınan ürün ve fiyat bilgisi) ve İletişim; e-posta, telefon, adres bilgileriniz;

. Ödeme işleminin, ödeme kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmesine hizmet eden teknik altyapı hizmetinin, kart saklama hizmetinin, sunucu ve güvenlik alt yapı hizmetinin, iletilen sms ve e posta ve sipariş işlem bilgilerinin saklanması hizmetlerinin yurtdışı hizmet sağlayıcılarından alınması amacıyla açık rızanızın alınması koşuluyla.

İşlenmekte ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirketimiz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır.

Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin hangi kişi ve kurumlara hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle aktarıldığı aşağıda yer almaktadır.

Kimlik bilgileriniz

Ad, soyadı, T.C. kimlik no bilgileriniz;

. Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Mevzuata uygun bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara,- KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle.

Ad, soyadı, kimlik no ve mobil telefon numarası ve e-posta adresi ve finansal veri kategorisindeki, vergi dairesi, vergi numarası ve fatura ve ödeme bilgileriniz;

. İşlemlerin denetim ve kontrolü amacıyla vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuata uygun bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, veri işleyenlere; KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi ve Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle,

Ad, soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi ve sipariş bilgileriniz;

. Mal / hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, amacıyla sözleşmeli mal ve hizmet tedarikçilerine, iş ortaklarımıza, dağıtım, bakım, satış sonrası destek ve lojistik hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, KVKK Madde. 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebiyle.

Hukuki işlem bilgileriniz

. Hukuk işlerinin icrası/takibinin sağlanması, hukuksal faaliyetlerin yürütülmesi, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil oluşturması amaçlarıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza, yetkili diğer kamu kuruluşlarına; KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi, KVKK Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle,

 

Finansal (vergi numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, banka IBAN numarası, sipariş bilgileri, ödeme tarihi, ödeme şekli bilgileriniz, fatura ve e-fatura tarihi, hizmet belge numarası, hizmet ücreti, fatura kayıt numarası) ile birlikte kimlik ve iletişim kategorisindeki; ad, soyadı, Kart hamili adı ve soyadı, kimlik no ve mobil telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinizi;

. Finans ve muhasebe ve ödeme İşlerinin yürütülmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, KVKK Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle.

. Olası iade ve hukuki konularda tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacı ile,

Ad, soyadı, kimlik no ve mobil telefon numarası ve e-posta adresi ve vergi numarası, vergi dairesi, kart no, kart güvenlik no, kart son kullanma tarihi ve satın alınan ürün ve fiyat bilgisi fatura ve ödeme bilgilerinizi;

. Yetkili kamu kurumlarına, İşlemlerin denetim ve kontrolü amacıyla vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere; KVKK Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi, KVKK Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle

Ad, soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi ve sipariş bilgilerinizi;

. Mal / hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla mal ve hizmet tedarikçilerine, iş ortaklarımıza, ürün ve hizmet aldığımız üçüncü kişilere; Madde. 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebiyle.

Yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmaktadır.

 

Finansal, (TC kimlik bilgisi, Kart hamili adı ve soyadı, kart no, kart güvenlik no (CVC), kart son kullanma tarihi ve satın alınan ürün ve fiyat bilgisi) ve İletişim; e-posta, telefon, adres bilgileriniz;

. Ödeme işleminin, ödeme kanalları aracılığıyla gerçekleştirilmesine hizmet eden teknik altyapı hizmetinin alınması, kart saklama hizmetinin ifası, sunucu ve güvenlik alt yapı hizmetinin alınması, iletilen sms ve e posta ve sipariş işlem bilgilerinin saklanması amacıyla açık rızanızın alınması koşuluyla yurtdışı hizmet sağlayıcılara aktarılacaktır.

Telefon numaranız ve e-posta adresiniz İleti yönetim sistemi entegrasyon şirketleri ile paylaşılmaktadır

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Web Sitesi ve Mobil uygulamamız veya sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, formlarımız, mobil iletişim, e-posta, kısa mesaj (sms) ve çerez uygulamalarımız kanalıyla elde edilen bilgilerinizle otomatik olarak, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, basılı formlar, yazışmalarınız yoluyla fiziksel olarak elde edilen bilgileriniz vasıtasıyla toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği süreler dikkate alınarak saklanmaktadır.

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel verilerinizin Kanunun 5 ve 6.ncı Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiği bilgisi Aydınlatma metninin ‘Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları’ bölümünde yer almaktadır.

Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır

HAKLARINIZ

OFİX OFİS MALZEMELERİ A.Ş. KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

KVKK 13. Madde kapsamında Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;

Başvurunuzu, İOSB Ziya Gökalp, 8. Cd. No:1/A Başakşehir/İSTANBUL adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz,

Başvurularda;

Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu; belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurular OFİX OFİS MALZEMELERİ A.Ş. tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı : OFİX OFİS MALZEMELERİ A.Ş.

Telefon : 0850 288 63 49

Adres : İOSB Ziya Gökalp, 8. Cd. No:1/A Başakşehir/İSTANBUL

E-Posta : [email protected]

KEP Adresi : [email protected]

×